[1]
เพ็งแป้น ข. และ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พ. 2021. การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับอาหารผ่านทางเดินอาหาร. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 36 (ก.พ. 2021), 15–30.