[1]
ครองยุทธ ส. และ โทรพันธ์ เ. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือน ในสตรีวัยรุ่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 35 (พ.ย. 2020), 374–388.