[1]
ศรีหาภาค ศ., พรหมเทศ ไ., พรหมกูล ส., จันทร์ดา แ., ไพคำนาม น. และ ศรีหาภาค เ. 2020. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 35 (พ.ย. 2020), 362–373.