[1]
ไพรสง่า ส., วงษ์แสน เ., บุญวิศิษฏ์ น. , โพธิ์ศรีทรัพย์ .ศ. , วารี ศ., แต้มทอง ส., โพธิ์พล น., กงเกตุ ป. และ ใจเที่ยง ณ. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 36 (ก.พ. 2021), 72–83.