[1]
ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ. และ ดวงศรี จ. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 38 (ก.ค. 2021), 414–427. DOI:https://doi.org/10.14456/rhpc9j.2021.30.