[1]
อุ่นพรมมี ส. 2021. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 37. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 37 (มิ.ย. 2021), ก-ซ.