[1]
ศรีชัย อ., ฟูเฟื่อง ท. และ พชรปกรณ์ศิลป์ พ. 2021. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 38 (ต.ค. 2021), 671–684.