[1]
สันติวงศ์ ช. 2022. DASH Diet : อาหารต้านโรคความดันโลหิตสูง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 1 (ก.พ. 2022), 101–111.