[1]
อุ่นพรมมี ส. 2021. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 1 (ธ.ค. 2021), a-j.