[1]
ธนูทอง ก., ยินดีสุข ธ., บรรเทือง ป., โภคทิพย์ ส. และ จารุวัชรีวงศ์ ส. 2022. บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 1 (มี.ค. 2022), 203–213.