[1]
พันธุ์พานิช พ., ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ ธ.โ. และ ลีศรี ธ. 2022. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 1 (มี.ค. 2022), 251–264.