[1]
พิสัยพันธุ์ ส., วงศ์ตรี อ. และ ชาบัวคำ ณ. 2022. ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 1 (มี.ค. 2022), 325–342.