[1]
อุ่นพรมมี ส. 2022. ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 1 (มี.ค. 2022).