[1]
ไชยชนะแสง ท., ทาระคำ เ., ล้วนแก้ว ม., พวงศรีเคน ส., โพธิ์ศรี อ., จันทนาม ว., กันทะโล ข., พิพัฒน์ธนวงศ์ ว. และ วรรณโพธิ์ ว. 2022. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 3 (ก.ย. 2022), 957–968.