[1]
พันธ์วิไล จ., มณีรัตน์ น., ปวนไฝ ส., ศรีสวัสดิ์ ส. และ ดวงแสนจันทร์ ว. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 3 (ก.ย. 2022), 882–895.