[1]
พลาเศรษฐ ก., สุวรรณกูฎ น., มีนาเขตร ภ. และ นักรู้กำพลพัฒน์ ส. 2022. การจัดการของชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 3 (ก.ย. 2022), 908–923.