[1]
จันทร์มาลี ศ., แตงอ่อน พ., ม่วงงาม ข., แขกพงษ์ พ., หอมจิตสุขฤทัย จ. และ ประเสริฐไทย ช. 2023. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 1 (ม.ค. 2023), 150–165.