[1]
เหล่าคมพฤฒาจารย์ จ., เปลรินทร์ เ., สาลาสุตา จ., นารถชัยภูมิ ช., พันธ์เปี่ยม ฐ., มูลบัวภา ธ., สีหานารถ พ., เหล่าคมพฤฒาจารย์ ธ. และ แสนเหลา พ. 2023. ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมารดาหลังคลอด ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 1 (ม.ค. 2023), 207–220.