[1]
ธนธรรมสถิต ศ., แสงวงษ์ ม., บุญสุข ศ., ภาวะสุทธิพงษ์ ฐ., จันทบุตร ร., เจริญผล จ. และ จันทร์นวล น. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ กับคุณภาพชีวิต ของวัยทำงานในสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 1 (ก.พ. 2023), 314–325.