[1]
เซียงหนู น., แปะกระโทก น., ชโลปถัมภ์ ส. และ โล่ห์ทวีมงคล ป. 2023. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เขตนครชัยบุรินทร์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 1 (ก.พ. 2023), 288–302.