[1]
กออิสรานุภาพ น., สำราญเนตร ว. และ โพธารินทร์ ว. 2023. ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 2 (เม.ย. 2023), 453–464.