[1]
หลิ่วน้อย ว., พงษ์แสงพันธ์ ไ., พิบูลย์ ก. และ อุปวงษาพัฒน์ ธ. 2023. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 2 (มี.ค. 2023), 307–407.