[1]
สิงหเสนี อ., ทองปากน้ำ ช. และ บุญเจริญพานิช ส. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของข้าราชการชายทหารอากาศ เขตดอนเมืองกองทัพอากาศ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 2 (พ.ค. 2023), 521–531.