[1]
อุ่นพรมมี ส. 2023. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 1 (ก.พ. 2023), ก-ฌ.