[1]
อนันต์ดิลกฤทธิ์ ภ. 2023. ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 1 (ก.พ. 2023), 381–393.