[1]
สมทรัพย์ เ. 2023. การแพทย์แผนไทย: การประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 2 (พ.ค. 2023), 507–520.