[1]
อุ่นพรมมี ส. 2023. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 2 (มี.ค. 2023), ก-ญ.