[1]
เพียงแก้ว ภ. , เชียงสาพันธ์ พ., อินทร์เอี่ยม พ. และ จันทร์พาณิชย์ ค. 2023. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำทิศทางองค์กรไปปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 3 (มิ.ย. 2023), 908–920.