[1]
วงศ์กีรติเมธาวี ท., นิมะ ซ., ทิววัฒน์ปกรณ์ จ. และ สุขอุบล ส. 2023. อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 3 (มิ.ย. 2023), 952–965.