[1]
วงษ์ศรีแก้ว จ., วงค์โพธิ์ บ., วีระวัฒนานนท์ ว. และ จันพุ่ม ศ. 2023. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้นแบบ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 1 (ก.ย. 2023), 13–25.