[1]
สวัสดิกุล ช., พูนธีราธร ก., ทิววัฒน์ปกรณ์ จ. และ ทองขจร น. 2023. การพัฒนาระบบป้องกันล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 1 (ก.ย. 2023), 39–49.