[1]
นวลสีทอง ณ., ภัทรศิริสมบูรณ์ ภ., ทองสว่าง ก., ภุชงค์ชัย ธ., สุขบัว ก. และ ปรอยโคกสูง บ. 2024. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 2 (ม.ค. 2024), 406–418.