[1]
โสฬส ว. และ ด่านไทยวัฒนา ศ. 2024. การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 2 (ม.ค. 2024), 419–432.