[1]
ชูชีพ ผ., ชยธวัช ว. และ สว่างสุนทรเวศย์ พ. 2024. ความเชื่อมโยงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กับคุณภาพอากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 2 (ก.พ. 2024), 473–484.