[1]
อุ่นพรมมี ส. 2023. ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 3 (พ.ย. 2023).