[1]
เรือนเพ็ชร ก., ธีระสุต ส., สุทธิพันธ์ น., นุกูลสวัสดิ์ เ., ยืนสุข ร. และ สนิทพจน์ จ. 2024. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 2 (ก.พ. 2024), 550–562.