(1)
สุมนนอก ส.; ลุนละวงศ์ ศ.; ชงจังหรีด จ. ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9. RHPC9J 2020, 14, 224-242.