(1)
พัดพาดี ส.; เจริญสุข พ.; ลุนสำโรง ว. การศึกษามลพิษอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย. RHPC9J 2020, 14, 001-021.