(1)
วรรณดี เ.; โพธิ์ทอง จ.; ใจยั่งยืน อ. การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี. RHPC9J 2020, 14, 126-141.