(1)
อุ่นพรมมี ศ.; ดีเริ่ม ข.; หอมสมบัติ ย. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา. RHPC9J 2020, 14, 088-106.