(1)
วาโย ว.; เจริญนุกูล อ.; กานกายันต์ ฉ.; คนใหญ่ จ. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน. RHPC9J 2020, 14, 285-298.