(1)
ศิริสวัสดิ์ ว. การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา. RHPC9J 2019, 13, 092-104.