(1)
ประจุดทะเก ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560. RHPC9J 2018, 12, 005-019.