(1)
สุริยะจันทร์ อ. กลยุทธ์ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดอุดรธานี. RHPC9J 2018, 12, 052-071.