(1)
วัฒนเรืองรอง บ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ. RHPC9J 2018, 12, 085-102.