(1)
คชโสภณ ศ. . การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงระดับประเทศ โรงพยาบาลตำรวจ. RHPC9J 2018, 12, 103-112.