(1)
พลสวัสดิ์ ณ. กลไกการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสร้างสุขภาพของประชากรที่ไม่มีสิทธิ์ ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของจังหวัดนครราชสีมา. RHPC9J 2017, 11, 158-176.