(1)
กิตติมั่นคง พ.; วลัยเสถียร ธ.; อุ่นพรมมี ส.; เซียงหนู น.; กรึ่มพิมาย ณ.; อุ่นพรมมี ศ. สถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์. RHPC9J 2017, 11, 192-205.