(1)
จันทะพฤกษ์ จ.; ชอบเสียง ล. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1-2. RHPC9J 2020, 14, 243-258.