(1)
ศรีมาคำ ส.; มานุช ม. การประเมินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน. RHPC9J 2020, 14, 299-313.